Våra föreläsningar

Nedan hittar du information om följande föreläsningar och workshops:

 • Mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer
 • Sexuella trakasserier
 • Våld mot tjejer med NPF
 • Bemötande av tjejer med NPF
 • Handlingsplan för NPF-anpassning

Alla våra föreläsningar utgår från vår samlade kunskap från projekt vi drivit samt praktiska erfarenheter av att arbeta med stöd. De berättelser vi delar har vi fått godkännande att använda. 

Föreläsningarna går att anpassa för olika verksamheters behov. Vi följer författarförbundets riktlinjer om arvode.

För mer information eller bokningar, maila malin.meissner@stockholmstjejjour.nu

Mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer

Mäns och killars våld mot tjejer är kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Det kan bestå av psykiskt, sexuellt, materiellt och fysiskt våld. Ibland dödligt. Det är ett strukturellt, globalt problem och för att förebygga och motverka denna allvarliga utsatthet behöver vi arbeta aktivt med att höja kunskapen och synliggöra våldet. 

Föreläsningen berör vi några viktiga frågeställningar:

 

 • Hur kan våldet ta sig uttryck?
 • Vilka mekanismer behöver vi ha kännedom om?
 • Vad är viktigt att vara uppmärksam på?
 • Hur kan du som vän, stödperson, lärare eller arbetsgivare agera?
 • Vad är viktigt i stöd och bemötande av den våldsutsatta?

 

Sexuella trakasserier

Var fjärde tjej i årskurs 9 har utsatts för sexuellt ofredande och över hälften av alla tjejer och kvinnor mellan 16-29 har utsatts för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering som arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att motverka. Trots det brister väldigt många verksamheter i detta arbete. I vår föreläsning får ni information om

 

 • Hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck
 • Vilken påverkan utsattheten har för den psykiska hälsan
 • Vilka insatser en arbetsgivare är skyldig enligt lag att göra
 • Hur sexuella trakasserier kan förebyggas

 

Föreläsningen ger ett underlag som ni kan använda för att ta fram en handlingsplan för er verksamhet.

 

Våld mot tjejer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och -nedsättningar (NPF)

Tjejer med NPF är extra utsatta för våld i allmänhet och sexuellt våld i synnerhet. Tjejer med NPF utvecklar i betydligt högre grad än andra psykisk ohälsa som till exempel kan ta sig som till exempel depression, utmattning, självskadebeteende, suicid.

Föreläsningen baseras till stor del på vår studie där vi samlat in över 1100 berättelser från tjejer med NPF där de själva beskriver sina erfarenheter av utsatthet och bemötande. Syftet är att synliggöra hur våld mot just tjejer med NPF kan ta sig uttryck, vilka konsekvenser det kan få för den psykiska hälsan och varför våld mot tjejer med NPF kan vara extra svårt att upptäcka.  

 

Bemötande av tjejer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och -nedsättningar (NPF)

“Det absolut viktigaste för mig om jag söker stöd är att få känslan av att personen jag pratar med förstår mina svårigheter och är insatt i min/mina diagnoser.”

Tjej med NPF, Stockholms tjejjours enkätundersökning

 

Under två år har Stockholms tjejjour samlat in berättelser genom enkäter och intervjuer med tjejer med NPF. Utifrån dem har vi tagit fram en ny bemötandemodell för vår stödverksamhet.

Att bli validerad och att personen som ger stöd har kunskap om NPF är några av de viktigaste aspekterna av bemötande som tjejerna lyfter. I föreläsningen pratar vi vad vi behöver göra för att kunna möta dessa behov och presenterar en rad verktyg för olika individuella förutsättningar.

Föreläsningen kan kombineras med nedanstående workshop där ni med utgångspunkt i föreläsningen även processleds i att ta fram en handlingsplan för NPF-anpassning av er verksamhet.

 

Handlingsplan för NPF-anpassning

Vår workshop inleds med en föreläsning som baseras på erfarenheter av att som tjej med NPF växa upp i en miljö som inte varit utformad utifrån ens behov. Kopplat till föreläsningen gör vi övningar och tar fram en handlingsplan anpassad efter er specifika verksamhet. Syftet är att öka tillgängligheten i verksamhetens olika delar med fokus på kommunikation, fysisk miljö och bemötande.