systerskap

Föreningens stadgar    

Uppdaterad 2020-03-25

1§ Föreningens namn

Tjejjouren i Eslöv

2§ Ideologi

Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening med feministisk ideologi. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Tjejjouren är självständig och verksamheten följer demokratiska principer.

3§ Syfte

Föreningen syftar till att

stödja de som definierar sig som tjejer och unga kvinnor i Eslövs kommun med omnejd att förbättra sin livssituation
arbeta förebyggande mot vår målgrupp: personer som definierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldrarna 12 - 25 år.
4§ Verksamhet

Verksamheten baseras i första hand på jour i form av chatt, frågelåda och mail. Jouren är öppen för tjejer och kvinnor i alla åldrar, men vänder sig huvudsakligen till personer som definierar sig som tjejer och unga kvinnor, i åldrarna 12 - 25 år. Tjejjouren ska vid behov kunna förmedla kontakter mellan de tjejer och unga kvinnor som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, insatser och organisationer.

De som ingår i jourverksamheten är medlemmar i föreningen samt har genomgått föreningens grundutbildning.

Tjejjouren ska även bedriva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och förebygga våld mot tjejer och kvinnor.

5§ Medlemskap

Föreningen har två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Endast tjejer och kvinnor kan bli medlemmar.

Som medlem betraktas den tjej eller kvinna som genomgår tjejjourens grundutbildning och:

Betalar in medlemsavgiften för medlemskap.
Godkänner föreningens stadgar.
Godkänner föreningens värdegrund.
Har undertecknat tystnadslöftesavtal och uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Fyllt 18 år.
Som stödmedlem betraktas alla som:

Godkänner föreningens stadgar
Betalar in medlemsavgiften för stödmedlemskap.
Uteslutning:

Den medlem som bryter mot föreningens stadgar, sekretessavtal eller på något sätt skadar eller motarbetar föreningens intresse eller målsättning kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst två tredjedelar av sittande styrelse rösta för det på ett styrelsemöte. Vid uteslutning ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

Utträde ur föreningen:

Vid utträde ur föreningen ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

6§ Tillhörighet

Tjejjouren i Eslöv är anslutna till

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks),
Tjejjouren.se
Förenade Tjej-, Trans- och Ungdomsjourer (FTTU).
7§ Styrelse

Föreningens styrelse utses genom omröstning på det ordinarie årsmötet.

Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denna med fyllnadsval från styrelsens ledamöter och suppleant.

Mandatperioden för föreningens styrelse löper om ett år. En styrelsemedlem kan bli omvald och sitta på samma post under en period om högst tre år.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till så att föreningens organisation fungerar ordentligt samt att bedriva verksamheten utifrån medlemmarnas önskemål.

Firmatecknare utses på styrelsens första styrelsemöte efter ordinarie årsmöte.

8§ Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas i mars månad varje år. Extra årsmöte kan hållas när som helst under året. Anledningen till eventuella extra årsmöten ska framgå i kallelsen.

Ordinarie årsmöte väljer styrelse för kommande period.

Kallelse för ordinarie årsmöte skickas ut skriftligen via mail eller brev till föreningens alla medlemmar minst en månad till innan årsmötet. Tid för extra årsmöte kan kallas med kortare varsel dock minst en vecka före avsatt tid.

Alla medlemmar som betalat sin medlemsavgift har rösträtt.

Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till ordinarie årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan det ordinarie årsmötet för yttrande. Styrelsen skickar ut alla motioner per mail med yttrande senast tre dagar före satt mötestid.

Valberedningen består av minst en medlem som tar fram förslag på styrelse till nästkommande period. Den medlem som ingår i valberedningen får inte samtidigt sitta i föreningens styrelse.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 25 januari årligen.

Mötet är beslutande om en tredjedel av sittande styrelse är närvarande på årsmötet.

Ställs ordinarie årsmöte in på grund av låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom fyra veckor.

I årsmötets dagordning ska följande punkter ingå:

Redovisning av verksamhets- och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Redovisning av kommande års verksamhetsplan
Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse
Val av styrelse
Val av revisor
Val av valberedning
9§ Revisor

Tjejjouren i Eslövs förvaltning och räkenskap ska årligen revideras av en revisor som väljs på årsmöte med mandatperiod till nästkommande årsmöte. Revisorn får inte vara medlem i föreningen, inte heller ha en släkting eller nära anhörig sittandes i föreningens styrelse. Revisorn kontrollerar föreningens handlingar och medlemsförteckningar.

10§ Stadgeändring

Ändring av stadgar kan endast ske om förslag till detta inkommit som motion eller proposition till det ordinarie årsmötet. För att en stadgeändring ska kunna ske ska majoriteten rösta för det.

11§ Föreningens upplösande

Föreningen ska upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna röstar för det vid ett årsmöte. Vid föreningens upplösande ska en kommission tillsätts för att genomföra nedläggningen. Alla eventuella kvarstående medel ska då tillfalla Roks.