Våra stadgar

Uppdaterad 2021-03-24


1§ Föreningens namn  
Tjejjouren i Eslöv

2§ Ideologi
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening med feministisk ideologi. Föreningen är religiös och partipolitisk obunden. Tjejjouren är självständig och verksamheten följer demokratiska principer. 

3§ Syfte
Föreningen syftar till att stödja de som definierar sig som tjejer och unga kvinnor i Eslövs kommun med omnejd, att förbättra sin livssituation. Föreningen syftar till att arbeta förebyggande och stödjande mot vår målgrupp: tjejer, samt alla som definierar sig som tjej, i åldrarna 12 - 25 år. 

4§ Verksamhet
Verksamheten baseras i första hand på jour i form av chatt, telefon och mail. Jouren är öppen för tjejer och kvinnor i alla åldrar, men vänder sig huvudsakligen till tjejer och dem som definierar sig som sådan, mellan 12 - 25 år. Tjejjouren ska vid behov kunna förmedla kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, insatser och organisationer. De som ingår i jourverksamheten är medlemmar i föreningen samt har genomgått föreningens grundutbildning.


Tjejjouren ska även bedriva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och förebyggas våld mot tjejer och kvinnor. 

5§ Medlemskap
Föreningen har två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Endast tjejer och kvinnor kan bli medlemmar.


Som medlem betraktas den tjej eller kvinna som:

 • Fyllt 18 år.
 • Godkänner föreningens stadgar.
 • Godkänner föreningens värdegrund.
 • Har undertecknat tystnadslöfte avtal.
 • Betalar in medlemsavgiften för medlemskap inom tidsramen.


Som stödmedlem betraktas alla som:

 • Godkänner föreningens stadgar
 • Betalar in medlemsavgiften för stödmedlemskap från medlemskapets ingående till och med 31 december. 

Uteslutning:
Den medlem som bryter mot föreningens stadgar, sekretess avtal eller på något sätt skadar eller motarbetar föreningens intresse eller målsättning kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst två tredjedelar av rösta för det på ett styrelsemöte.  Vid uteslutning ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

Utträde ur föreningen:
Vi utträde ur föreningen ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.


6§ Tillhörighet
Tjejjouren i Eslöv är medlem i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige och Förenade jourer.

7§ Styrelse

 • Föreningens styrelse utses genom omröstning på det ordinarie årsmötet.
 • Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till så att föreningens organisation fungerar ordentligt samt att bedriva verksamheten utifrån medlemmarnas önskemål.
 • Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter.
 • Utöver ordinarie styrelsen ska styrelsen bestå av minst en och högst tre suppleanter.
 • Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denna med fyllnadsval från styrelsens ledamöter och suppleant.  
 • Mandattiden för föreningens styrelse löper om ett år. En styrelsemedlem kan bli omvald och därmed sitta på samma post under perioden om högst tre år.
 • Firmatecknare utses på styrelsens första styrelsemöte efter ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig minst två firmatecknare. Dessa har rätt att teckna föreningens firma var för sig. 

8§ Årsmöte

 • Årsmöte är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas i mars månad varje år. Extra årsmöte kan hållas när som helst under året. Anledningen till eventuella extra årsmöten ska framgå i kallelsen.
 • Ordinarie årsmöte väljer styrelse för kommande period.
 • Kallelse för ordinarie årsmöte ska skickas ut skriftligen via mail eller brev minst en månad innan årsmötet. Tid för extra årsmöte kan kallas med kortare varsel dock minst en vecka före avsatt tid. 
 • Kallelse skickas ut till föreningens alla medlemmar.
 • Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rösträtt.
 • Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till ordinarie årsmöte
 • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan det ordinarie årsmötet för yttrande. Styrelsen skickar ut alla motioner per mail med yttrande senast tre dagar före satt mötestid.
 • Valberedningen består av minst en medlem som tar fram förslag på styrelse till nästkommande period. Den medlem som ingår i valberedningen får inte sitta i föreningens nuvarande styrelse. Vid avhopp ska en ny valberedning väljas under ett medlemsmöte. 
 • Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 
 • Mötet är beslutande om den sittande styrelsen och valberedningens förslag är närvarande på årsmötet.
 • Ställs ordinarie årsmöte in på grund av låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom fyra veckor.

I årsmötets dagordning ska följande punkter ingå:

 • Redovisning av verksamhets- och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Redovisning av kommande års verksamhetsplan
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse
 • Val av styrelse
 • Val av upp till två revisorer
 • Val av valberedning

9§ Revisor
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna, föreningens förvaltning och räkenskaper när som helst då revisorerna önskar det, samt vid revision senast en månad före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt överlämna en revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Revisorn får inte ha ett annat förtroendeuppdrag inom föreningen, inte heller ha en släkting eller nära anhörig sittande i föreningens styrelse. 

10§ Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske om förslag till detta inkommit som motion eller proposition till det ordinarie årsmötet. För att en stadgeändring ska kunna ske ska antalet närvarande på ordinarie årsmöte rösta enhälligt för det. Om årsmötet inte röstar enhälligt ska ett extra årsmöte sättas in för att ta ett nytt beslut.
Omformulering av inkommen motion eller proposition kan endast ske om förslag på ändringar inkommit till extra årsmötet och minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar röstar för det. Stadgeändring ska ske på ett styrelsemöte senast 30 dagar efter det blivit beviljat på årsmötet. När ändringar är gjorda ska stadgarna läsas upp för godkännande på nästkommande medlemsmöte.

11§ Föreningens upplösande
Föreningen ska upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna röstar för det vid ett årsmöte. Vid föreningens upplösande ska en kommission tillsätts för att genomföra nedläggningen. Alla eventuella kvarstående medel ska då tillfalla ROKS.